4 Makna Zakat, yang Ketiga Membuat Anda Kaya!


4 Makna Zakat, yang Ketiga Membuat Anda Kaya! – Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, hukumnya wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan.

Secara umum zakat terbagi dalam dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan sekali dalam setahun pada saat hari raya Idul Fitri.

Sedangkan zakat mal memiliki ketentuan yang beragam, pada intinya zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang didapatkan jika mencapai nisab dan haul.

Penting diketahui bahwa zakat merupakan perintah yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan dalam Islam. Hal tersebut bukan semata-mata untuk memberatkan umatnya melainkan terdapat berbagai makna yang terkandung di dalamnya.

Terdapat banyak Ayat Al Quran dan Hadist yang menganjurkan untuk menunaikan berzakat, bahkan kata zakat selalu disandingkan dengan shalat, salah satunya dalam Q.S Al Taubah Ayat 71

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Zakat menjadi sarana yang diberikan Allah Swt., kepada umatnya untuk mendekatkan diri kepada sang Khaliq (maha pencipta). Berikut 4 makna zakat yang wajib diketahui:

Pertama, Zakat bermakna At Thohuru yang artinya menyucikan dan membersihkan

Makna menyucikan di sini berarti, jika seseorang menunaikan zakat maka sesungguhnya ia sedang menyucikan harta dan jiwanya.

Berzakat mengajarkan seorang hamba untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan dari manusia/ yang diberi.

Hal ini akan menyucikan dan melapangkan hati seseorang, sehingga ia akan sadar bahwa terdapat kebahagiaan orang lain atas kebahagiaan yang ia miliki.

Allah Swt., berfirman dalam Q.S At Taubah Ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, …”

Kedua, Zakat bermakna Al Barakatu yang artinya berkah

Berkah memiliki makna yang luas, salah satunya adalah kebaikan yang selalu bertambah. Dengan menunaikan zakat, seorang hamba akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya.

Segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Swt., sehingga ia akan senantiasa merasa tenang dan tenteram dalam hidupnya. Mungkin sebagian kita pernah melihat orang kaya namun raut wajahnya terlihat murung.

Hal tersebut bisa saja karena tidak ada keberkahan dari harta yang ia miliki. Oleh sebab itu, zakat mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup baik diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sekitar.

Ketiga, Zakat bermakna An-Numuw yang artinya Tumbuh dan Berkembang

Zakat bermakna tumbuh dan berkembang artinya dengan izin Allah Swt., orang yang berzakat harta yang ia miliki akan selalu tumbuh dan berkembang layaknya tanaman yang diberikan pupuk dan disiram air.

Sebagian orang mengira bahwa dengan berzakat maka hartanya akan berkurang, padahal hitungan di sisi Allah berbeda dari hitungan manusia.

Dengan berzakat maka jalan mendapatkan rezeki akan di mudahkan oleh Allah Swt., sehingga tidak akan miskin seseorang hanya karena ia berzakat.

Allah Swt., berfirman dalam Q.S Ar Rum ayat 39, yang artinya:

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan.”

**Keempat, Zakat bermakna As Sholahu yang artinya Keberesan (beres) **

Pada makna keempat ini, dengan berzakat seseorang akan di mudahkan dalam menyelesaikan segala urusannya di dunia.

Boleh jadi, orang yang memiliki banyak masalah, umpama kemalingan, pekerjaan tidak selesai, banyak tagihan utang dan lain sebagainya karena ia tidak pernah menunaikan zakat.

Oleh sebab itu, hendaknya kita saling mengingatkan akan pentingnya menjalankan ibadah zakat, terlebih bagi kita yang memiliki harta dan sudah berkecukupan.

Banyak sekali anak-anak yatim dan fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan dari kita, dengan berzakat setidaknya kita dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang seiman.

Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa zakat merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, bahkan perintahnya selalu disandingkan dengan perintah shalat.

Zakat memiliki 4 makna yang luar biasa, yakni At Thohuru (menyucikan), Al Barakatu (berkah), An-Numuw (berkembang), dan As Sholahu yang artinya (keberesan).

Mari bersama tingkatkan Iman dan Taqwa kita dengan menunaikan zakat. Untuk berzakat hendaknya disalurkan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah terpercaya dan bersertifikat agar sesuai dengan target yang ingin dituju.

Oleh karena itu, Zakat Sukses menjadi alternatif terbaik Anda dalam menyalurkan zakat. Karena sudah terpercaya dan Amanah. Mari salurkan zakat Anda melalui Zakat Sukses dengan cara klik Link [di sini]. (https://zakatsukses.org/zakat-sukses-home/zakatsukses-rekening-donasi/”’)

Rasulullah SAW bersabda, “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya.” (HR Muslim).